Vy se ptáte, my odpovídáme

Odpovídáme na Vaše dotazy, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktního formuláře. Na každý dotaz Vám bude odpovězeno  v co nejkratším termínu.

 

Má práva poté, co soud vydá rozhodnutí
 
- Mohu se odvolat?
* Ano, proti rozsudku ve vaší věci se můžete odvolat pro nesprávnost výroku, který se vás přímo týká. Můžete se odvolat do výroku o vině, o     trestu a/nebo o přiznané náhradě škody, nebo se můžete 
odvolat do všech výroků soudu prvního stupně. Odvolání musíte podat: písemně; u soudu, který rozsudek vydal;
ve lhůtě osmi dnů ode dne doručení opisu rozsudku (pokud je opis rozsudku doručován vám i vašemu obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později).
Ve svém odvolání musíte uvést, do kterých výroků rozsudku se odvoláváte; dále musíte označit konkrétní vady rozsudku a/nebo předcházejícího řízení. Rovněž se můžete odvolat bez uvedení konkrétních důvodů, 
a to podáním návrhu předsedovi senátu soudu prvního stupně, v němž jej požádáte o prodloužení lhůty pro specifikaci konkrétních důvodů.
- Jaké jsou odvolací důvody?
* Odvolání můžete podat pro nesprávnost vad výroku, který se vás přímo týká, nebo proto, že určitý výrok v rozsudku chybí. Své odvolání rovněž můžete založit na nových skutečnostech a důkazech.
- Co se stane, pokud se odvolám?
* Do okamžiku vydání rozhodnutí odvolacím soudem rozsudek nenabude právní moci a/nebo se nestane vykonatelným. Jste-li ve vazbě,
nebudete propuštěn automaticky pouze z toho důvodu, že jste podal odvolání.
- Co se bude dít při odvolacím jednání?
* Soud prvního stupně zjistí, zda vaše odvolání obsahuje všechny potřebné informace. Pokud tomu tak není, soud vás a vašeho obhájce vyzve k opravě těchto vad ve lhůtě pěti dnů (osmi dnů, pokud nemáte obhájce,
a předseda senátu poskytne poučení přímo vám).
Stejnopis odvolání a jeho odůvodnění budou doručeny ostatním stranám zúčastněným na případu a celý spis bude předložen odvolacímu
soudu.O odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje  nadřízený krajský soud a o odvolání proti rozsudku krajského soudu rozhoduje Nejvyšší soud. Po zahájení řízení u odvolacího soudu bude přednesen napadený rozsudek a bude předložena zpráva o případu. Následně přednesete vy své odvolání společně s odůvodněním. Pokud nebudete přítomen vy 
ani váš obhájce, učiní tento přednes předseda senátu. Následně státní zástupce a kdokoli, kdo může být přímo dotčen rozhodnutím odvolacího soudu, přednesou svou argumentaci. Jakmile budou předneseny návrhy, odvolací soud provede důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí o odvolání, ledaže by důkazní přezkum byl natolik rozsáhlý, že by to znamenalo opětovné provádění předchozí práce soudu prvního stupně.Odvolací soud může:
odvolání zamítnout (pokud odvolání není důvodné, pokud bylo podáno opožděně, pokud bylo podáno neoprávněnou osobou nebo z obdobných důvodů), nicméně to činí odvolací soud vždy ve veřejném zasedání;
odvolání odmítnout (pokud odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání);
přerušit trestní stíhání;
zrušit napadený rozsudek nebo jeho část a; rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu;
postoupit věc jinému orgánu;
zastavit trestní stíhání (pokud tak měl učinit již soud prvního stupně);
přerušit trestní stíhání (pokud tak měl učinit již soud prvního stupně);
Odvolací soud může rovněž zrušit napadený rozsudek pro podstatné vady řízení;
pro vady rozsudku (nejasnost, neúplnost skutkových zjištění);
pro pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ve věci nebo pokud je potřeba opakovat důkazy;
pro porušení ustanovení trestního řádu;
pro nepřiměřenost uloženého trestu;
pro nesprávnost rozhodnutí o nároku poškozeného.
Po zrušení rozsudku odvolací soud buď:vrátí věc soudu prvního stupně;
vydá svůj rozsudek ve věci vždy ve veřejném zasedání.zastaví trestní stíhání
- Co se stane, pokud bude odvolání neúspěšné?
* Pokud se proti rozsudku neodvolal státní zástupce, odvolací soud nemůže vydat rozhodnutí, které by vaši situaci zhoršilo.
- Kdy se odsouzení stane pravomocným?
* Pokud odvolací soud nevrátí věc soudu prvního stupně, jeho rozhodnutím případ končí a toto rozhodnutí nabývá právní moci v okamžiku
vyhlášení. Rozsudek soudu prvního stupně se rovněž stane 
pravomocným, ledaže je proti němu včas podáno odvolání.
Jakmile rozsudek nabude právní moci, můžete podat: dovolání; podnět ministru spravedlnosti pro podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu;návrh na povolení obnovy řízení;
- Pokud dojde ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně, mám nárok na odškodnění?
* Můžete podat žádost o odškodnění u Ministerstva spravedlnosti dle Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou orgánem veřejné moci.
- Pokud je mé odvolání úspěšné, bude uchováván záznam o mém odsouzení?
* Záznamy o odsouzení se pořizují pouze poté, co se rozsudek stane pravomocným. Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, bude proveden záznam do rejstříku trestů. 
Bude-li mimořádný opravný prostředek úspěšný, bude tento záznam následně smazán.
- Jsem z jiného členského státu. Mohu být po provedení soudního řízení předán zpět do své domovské země?
* Ano, můžete být předán k výkonu trestu, pokud doba zbývající do konce činí alespoň 4 měsíce. Příslušný orgán dotčené země musí požádat o vydání a vydání musí být v souladu s 
ústavními pravidly a závazky a s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách.Soud může rovněž nařídit vaše
vyhoštění v rámci odsuzujícího rozsudku.
- Mohu se odvolat proti rozhodnutí o předání do mé domovské země?
* Můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat, jakmile vám bude doručena výzva k výkonu trestu. Můžete se odvolat proti rozsudku o vyhoštění.
- Jsem-li odsouzen, mohu být souzen opět pro stejný trestný čin?
* Ne, dokonce ani v jiném členském státě, nebude-li dáno povolení k novému otevření případu.
- Budou informace o obžalobě a/nebo o odsouzení přidány do mého trestního rejstříku?
* Ano, trestní rejstřík vede záznamy o odsouzeních. Soudy mu tyto informace poskytují. Tyto informace se uchovávají po dobu sta let ode dne vašeho narození.
Bude-li odsouzení zahlazeno, informace se v trestním rejstříku neobjeví. Výpis z rejstříku trestů získáte tak, že o něj požádáte. Odsouzení může být zahlazeno ve lhůtách stanovených zákonem 
v závislosti na závažnosti odsouzení. Tyto lhůty se pohybují v rozmezí jednoho roku až patnácti let ode dne vykonání trestu. Tyto informace budou uchovávány bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo nikoli.
- Mohu proti uchovávání těchto informací protestovat?
* Můžete podat správní žalobu u Městského soudu v Praze.