Odměna za služby

Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou, tzv. smluvní odměnou, mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti dané právní služby a vhodnosti pro klienta. Není-li mezi klientem a advokátem odměna sjednána, řídí se výše a výpočet mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, tzv. advokátním tarifem.

Vedle odměny náleží advokátovi také náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, poštovné, hovorné, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Smluvní odměna může být dohodnuta jako:

  1. Odměna časová : Nejčastěji hodinová, kdy klient hradí advokátovi ujednanou odměnu dle počtu hodin právní pomoci strávených danou věcí.
  2. Odměna úkonová: Odměna určená dle počtu úkonů právní služby provedených v dané věci, jednotlivé úkony jsou pak vymezeny v § 11 advokátního tarifu.
  3. Odměna paušální: Za paušální odměnu (měsíčně, čtvrtletně, ročně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost.
  4. Odměna podílová: Odvozuje se až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem mezi klientem a advokátem.


CENY SE SJEDNÁVAJÍ INDIVIDUÁLNĚ „NEBOJTE SE ZEPTAT!”