2) Změny zákonů 2016

Změny zákonů 2016
Jak se mění zákon?  Co je to novelizace?  A úplné znění? 
 
 
Účinnost od     Číslo     Název předpisu
01.01.2016 99/1963 Sb. Občanský soudní řád  ve znění 377/2015 Sb., 375/2015 Sb.
01.01.2016 2/1969 Sb. Kompetenční zákon ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 380/2015 Sb.
01.01.2016 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích ve znění 266/2015 Sb.
01.01.2016 451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění 221/2015 Sb.
01.01.2016 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění 377/2015 Sb., 131/2015 Sb.
01.01.2016 21/1992 Sb. Zákon o bankách ve znění 375/2015 Sb., 135/2014 Sb.
01.01.2016 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 41/2015 Sb.
01.01.2016 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí ve znění 23/2015 Sb.
01.01.2016 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů ve znění 377/2015 Sb., 375/2015 Sb., 221/2015 Sb.
01.01.2016 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění 377/2015 Sb., 131/2015 Sb.
01.01.2016 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění 221/2015 Sb.
01.01.2016 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, 
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných 
právními čekateli ve znění 263/2015 Sb.
01.01.2016 154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví ve znění 383/2015 Sb.
01.01.2016 58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve znění 220/2015 Sb.
01.01.2016 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění 375/2015 Sb., 135/2014 Sb.
01.01.2016 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře ve znění 395/2015 Sb., 377/2015 Sb.
01.01.2016 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění ve znění 377/2015 Sb., 244/2015 Sb., 131/2015 Sb.
01.01.2016 223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách ve znění 65/2015 Sb.
01.01.2016 289/1995 Sb. Lesní zákon ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění 200/2015 Sb.
01.01.2016 77/1997 Sb. Zákon o státním podniku ve znění 319/2015 Sb.
01.01.2016 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu ve znění 375/2015 Sb., 131/2015 Sb.
01.01.2016 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění 350/2015 Sb.
01.01.2016 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 325/1999 Sb. Zákon o azylu ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách ve znění 319/2015 Sb.
01.01.2016 118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel ve znění 318/2015 Sb., 15/2015 Sb.
01.01.2016 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění 375/2015 Sb., 320/2015 Sb.
01.01.2016 240/2000 Sb. Krizový zákon ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní ve znění 391/2015 Sb., 500/2012 Sb., 295/2012 Sb.
01.01.2016 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění 131/2015 Sb., 104/2015 Sb.
01.01.2016 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění 239/2013 Sb.
01.01.2016 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 120/2001 Sb. Exekuční řád ve znění 375/2015 Sb., 164/2015 Sb.
01.01.2016 164/2001 Sb. Lázeňský zákon ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 185/2001 Sb. Zákon o odpadech ve znění 223/2015 Sb.
01.01.2016 207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení ve znění 387/2015 Sb.
01.01.2016 302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel ve znění 342/2014 Sb.
01.01.2016 419/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro 
vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných 
účtů kapitol státního rozpočtu ve znění 356/2015 Sb.
01.01.2016 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění 48/2014 Sb.
01.01.2016 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění 353/2015 Sb.
01.01.2016 150/2002 Sb. Soudní řád správní ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 245/2002 Sb. Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu ve znění 343/2015 Sb.
01.01.2016 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě ve znění 362/2014 Sb.
01.01.2016 388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností ve znění 388/2015 Sb.
01.01.2016 500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele ve znění 250/2015 Sb.
01.01.2016 501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce ve znění 251/2015 Sb.
01.01.2016 502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny ve znění 252/2015 Sb.
01.01.2016 503/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro zdravotní pojišťovny ve znění 371/2015 Sb.
01.01.2016 504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty ve znění 324/2015 Sb.
01.01.2016 564/2002 Sb. Vyhláška o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy ve znění 388/2015 Sb.
01.01.2016 37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění 352/2015 Sb.
01.01.2016 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních ve znění 382/2015 Sb., 315/2015 Sb.
01.01.2016 362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění 360/2014 Sb., 261/2007 Sb.
01.01.2016 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve znění 375/2015 Sb., 135/2014 Sb.
01.01.2016 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 585/2004 Sb. Branný zákon ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 586/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon) ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací ve znění 275/2015 Sb.
01.01.2016 21/2006 Sb. Zákon o ověřování ve znění 15/2015 Sb.
01.01.2016 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění 389/2015 Sb.
01.01.2016 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 182/2006 Sb. Insolvenční zákon ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění 385/2015 Sb.
01.01.2016 264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd ve znění 362/2015 Sb.
01.01.2016 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění 278/2015 Sb.
01.01.2016 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění 233/2015 Sb.
01.01.2016 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ve znění 382/2015 Sb., 131/2015 Sb.
01.01.2016 77/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží 
pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, 
a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu ve znění 393/2015 Sb.
01.01.2016 78/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona ve znění 393/2015 Sb.
01.01.2016 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky ve znění 270/2015 Sb.
01.01.2016 93/2009 Sb. Zákon o auditorech ve znění 375/2015 Sb., 221/2015 Sb.
01.01.2016 194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek ve znění 322/2015 Sb.
01.01.2016 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 280/2009 Sb. Daňový řád ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 347/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy ve znění 360/2015 Sb.
01.01.2016 383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech ve znění 370/2015 Sb.
01.01.2016 410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky ve znění 369/2015 Sb.
01.01.2016 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech ve znění 212/2015 Sb.
01.01.2016 270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků ve znění 372/2015 Sb.
01.01.2016 408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 400/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ve znění 321/2015 Sb.
01.01.2016 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2016 91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém ve znění 375/2015 Sb.
01.01.2016 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci ve znění 364/2015 Sb.
01.01.2016 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu ve znění 368/2015 Sb.
01.01.2016 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2016 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ve znění 382/2015 Sb.
01.01.2016 295/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2016 297/2012 Sb. Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého ve znění 364/2015 Sb.
01.01.2016 399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření ve znění 376/2015 Sb.
01.01.2016 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší ve znění 406/2015 Sb.
01.01.2016 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným ve znění 307/2015 Sb.
01.01.2016 496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
01.01.2016 500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
01.01.2016 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty ve znění 104/2015 Sb.
01.01.2016 160/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 169/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 239/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony ve znění 239/2013 Sb.
01.01.2016 252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání 
těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
01.01.2016 256/2013 Sb. Katastrální zákon ve znění 318/2015 Sb.
01.01.2016 344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně 
některých zákonů ve znění 376/2015 Sb.
01.01.2016 346/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance ve znění 300/2015 Sb.
01.01.2016 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění 354/2015 Sb.
01.01.2016 367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí ve znění 316/2015 Sb.
01.01.2016 426/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ve znění 301/2015 Sb.
01.01.2016 441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška ve znění 345/2015 Sb.
01.01.2016 5/2014 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních 
rad regionů soudržnosti ve znění 347/2015 Sb., 364/2014 Sb.
01.01.2016 48/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu ve znění 320/2015 Sb.
01.01.2016 135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních 
družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
01.01.2016 142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství ve znění 327/2015 Sb.
01.01.2016 202/2014 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních 
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími ve znění 361/2015 Sb.
01.01.2016 298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve znění 344/2015 Sb.
01.01.2016 312/2014 Sb. Konsolidační vyhláška státu ve znění 373/2015 Sb.
01.01.2016 342/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel ve znění 399/2015 Sb.
01.01.2016 360/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2016 362/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 41/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 164/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 220/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 223/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 278/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2016 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
01.01.2016 327/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení 
vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, 
ve znění pozdějších předpisů
12.01.2016 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících ve znění 379/2015 Sb.
18.01.2016 136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem ve znění 5/2016 Sb.
18.01.2016 39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání ve znění 3/2016 Sb.
18.01.2016 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění 2/2016 Sb.
23.01.2016 238/2011 Sb. Vyhláška hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích hracích ploch ve znění 1/2016 Sb.
25.01.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě ve znění 26/2016 Sb.
29.01.2016 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 32/2016 Sb.
 

| Zdroj: Zákony